Song of Celebration (Երգ Խնճոյքի)

Mount Ararat (mentioned as part of the lyrics)
Mount Ararat (mentioned as part of the lyrics)

Armenian traditional and folk songs tend to have a melancholy tone, and given the history of Armenian and Armenians it is understandable. With that said, there are also many traditional songs which are upbeat with lyrics to match, and those are sung during celebrations, gatherings, and any opportunity for merriment. This is one of those songs.

Երգ Խնճոյքի

աւանդական/ժողովուրդական

Սեղանն է առատ,
Դիմացն Արարատ,
Հնչում են երգեր
Ուրախ ու զուարթ։

Լեցնե՛նք ընկերներ,
Բաժակները լի,
Թող Հայոց գինին
Մեզ անուշ լինի։

Փառք տանք մայր հողին,
Արեւի շողին,
Գինին պարգեւող
Հայոց խաղողին։

Լեցնե՛նք ընկերներ,
Բաժակները լի,
Թող Հայոց գինին
Մեզ անուշ լինի։

Փառք տանք մեր կեանքին,
Հողի մշակին,
Որ միշտ կանաչեն,
Մեր դաշտն ու այգին։

Լեցնե՛նք ընկերներ,
Բաժակները լի,
Թող Հայոց գինին
Մեզ անուշ լինի։

Գովենք դարէ դար,
Աշխատանքն արդար,
Հայոց աշխարհի
Արեւը պայծառ։

Լեցնե՛նք ընկերներ,
Բաժակները լի,
Թող Հայոց գինին
Մեզ անուշ լինի։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *