The Mariner (Նաւաւար)

Winslow Homer - The Fog Warning (1885)
Winslow Homer – The Fog Warning (1885)

For as long as I can remember, the Armenian song Նաւաւար has been one of my favorites. And as it turns out (per my mother) it was also the favorite song of my maternal grandfather who passed away  when I was  eight years old. Though my favorite song, I had not been able to successfully track down the full lyrics–Google and YouTube searches only returned results for a folk version of the song which was short and didn’t carry the melody which I fondly remembered. A few weeks ago, my luck turned, however.

This time when doing the search, instead of searching in Google with the search-term ‘navavar’, I opted to go to google.am and search for ‘Նաւաւար’. After a few clicks, lo and behold, I had found what I had been looking for all these years!

With this post, I will hopefully make it easier for the next person that may look for the lyrics of the song Նաւաւար.

Նաւաւար

Խոսք և երաժշտություն՝ Ալեքսանդր Ծատուրյանի

-Է՜յ, նավավար, ի՞նչ ես անում,
Ո՞ւր ես նստում դու նավակ,
Սև ամպերն են, տե՛ս, բարձրանում,
Դեպի երկինք կապուտակ:

Հորիզոնն էլ մութով պատած,
Հեռվում ամպն է որոտում,
Նայի՛ր, ծովն էլ կամա՛ց-կամա՛ց
Պարզ երեսն է կնճռոտում…

է՜հ աղա՛ ջան, դարդ մի՛ արա,
Ծովափին եմ ես ծնվել
Մեծացել եմ ծովի վրա,
Ծովի ջըրով միշտ սնվել:

Մանուկ օրից շա՜տ եմ տեսել,
Ե՛վ փոթորիկ, և՛ աղետ,
Ծովն է ինձ միշտ օրոր ասել,
Նո՜ր չեմ ծանոթ ծովի հետ:

Հայր ունեի – ծովում կորավ,
Որսի ելած մութ գիշեր,
Նրան ալիք լափեց, կերավ,
Նա ձկնորս էր անվեհեր:

Ծովում կորցրի երկու եղբայր,
Նավավարներ ինձ նման,
Որ իմացա-երկինք, աշխարհ,
Ասես, գլխիս փո՜ւլ եկան…

է՜հ աղա՛ ջան, դարդ մի՛ անիլ,
Թե ծովն ինձ էլ կուլ կըտա,
«Կուժն ամեն օր ջուր չի բերիլ»…
Ամեն բանի վե՜րջը կա…

Կյանքը լավ է… բայց ի՞նչ արած,
Համ էլ մահից, ի՞նչ փախչեմ…
Ծովն է տալիս մեզ կյանք ու հաց,
Ծովի տակ էլ կըհանգչեմ…

Ասաց, շարժեց նա թիակներ
Եվ բարձրաձայն երգելով,
Քաջ սլացավ ծովի խորքեր,
Սև ալիքներ ճեղքելով…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *